Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2

Metodyka Zarządzania projektami PRINCE2

Powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku, dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE, wdrażanym m.in. w strukturach dowodzenia NATO. Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE2 ułatwia jego realizację, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem, zapewniając jednak skuteczny nadzór nad jego realizacją i zwiększa szanse doprowadzenia projektu do zaplanowanego końca terminowo, w ramach budżetu, w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. Także w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności, podważających celowość dalszej realizacji projektu, dzięki PRINCE2 można ograniczyć straty, jakie wiążą się z koniecznością przerwania projektu.

POZIOM

Foundation

Foundation

Foundation + Practitioner

Practitioner

CZAS TRWANIA

3 dni

4 dni

5 dni

2 dni

Uzyskiwany certyfikat

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation

PRINCE2® Foundation
PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner

Max. liczba uczestników

15

15

15

15

Dodatkowe
ćwiczenia

+

+

+

+

Lunch

+

+

+

+

Egzamin

+

+

+

+

Materiały szkoleniowe

+

+

+

+

Podręcznik

Na poziomie Foundation podręcznik jest nieobowiązkowy. Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową.

 

Na poziomie Foundation podręcznik jest nieobowiązkowy. Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową.

 

EGZAMIN
PRINCE2 PRACTITIONER:

Od 2015 roku, niewielkiej modyfikacji uległy egzaminy PRINCE2 Practitioner. Zawierają teraz 8 pytań, za które można uzyskać po 10 punktów, co daje maksymalnie 80 punktów. Wynik pozytywny to 55% (44 punktów). Czas trwania egzamiu pozostaje bez zmian – 150 minut.

RÓŻNICA POMIĘDZY SZKOLENIEM 3-DNIOWYM
I 4-DNIOWYM (KURS PRINCE2 FOUNDATION):

W obydwu przypadkach zakres omawianego materiału jest ten sam, gdyż determinuje go sylabus przygotowany przez APMG. Różnica polega na:

 • zakresie przerabianych ćwiczeń – przy szkoleniu 3-dniowym traktujemy je bardziej w sposób ilustracyjny (omawiamy idee rozwiązania, zadajemy jako pracę domową),
 • wymaganym większym wkładzie pracy własnej,
 • skróceniu, niestety, dyskusji z trenerem i pomiędzy uczestnikami,
 • zmniejszeniu omawiania przykładów z życia, z praktyki projektowej, koncentracji na materiale do egzaminów.

DOSTĘPNE WARIANTY SZKOLEŃ

Poziom Foundation

Adresaci szkolenia

Osoby, które:

 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów,
 • zajmują się w organizacji audytem projektów,
 • zarządzają projektami,
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.

 

Korzyści

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • definiowania projektu,
 • praktyki prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i kontroli.

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami. Nabędzie, między innymi,następujące cechy:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści.

 

Program szkolenia

Zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia, to:

 • całościowy przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia,jakim może być bezpośrednio organizacja lub program zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Programami MSP,
 • zasady metodyki, które umożliwiają jej elastyczne dostosowanie do praktycznie każdego środowiska i wykorzystanie w zależności od wymagań organizacji, w której realizowany jest projekt oraz do zakresu, ryzyka samego projektu,
 • szczegółowy przegląd wszystkich elementów metodyki tworzących spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem: Pryncypia, Tematy i Procesy.

Przedstawiane w czasie szkolenia zagadnienia wspierane są ćwiczeniami samodzielnymi i grupowymi, obejmującymi cztery zintegrowane elementy metodyki:

 • Pryncypia – Nakazy przewodnie i dobre praktyki określające, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Każde z siedmiu pryncypiów będzie szczegółowo przedstawione i omówione, także z punktu widzenia ich wzajemnych zależności i oddziaływania.Łączne ich stosowanie umożliwia świadome i minimalizujące ryzyko niepowodzenia zarządzania projektem.
 • Tematy – Opisują aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów objaśnia, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2 dla różnych obszarów zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne. Tematy metodyki PRINCE2 tworzą spójny kontekst, poprzez który obserwowane są Procesy metodyki.
 • Procesy – Opisują krok po kroku działania podejmowane w całym cyklu życia projektu, od pomysłu na projekt,poprzez kontrolowany rozwój jego definicji poprzedzający realizację, do kontrolowanego zakończenia i ewaluacyjnego rozliczenia. Każdy proces dostarcza listy kontrolne zalecanych czynności, produkty zarządcze oraz związane z nimi obowiązki.
 • Środowisko projektu – Odniesienie się metodyki do kontekstu, w którym realizowany jest projekt jest kluczem dla elastycznego dostosowania sposobu zarządzania projektem do otoczenia biznesowego,jego wymagań biznesowych oraz ryzyka.

Poziom Practitioner

Adresaci szkolenia

Osoby, które:

 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów,
 • zajmują się w organizacji audytem projektów,
 • zarządzają projektami,
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.

 

Korzyści

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • definiowania projektu,
 • praktyki prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i kontroli.

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami. Nabędzie, między innymi, następujące cechy:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści.

 

Program szkolenia

Zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia, to:

 • całościowy przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia, jakim może być bezpośrednio organizacja lub program zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Programami MSP,
 • zasady metodyki, które umożliwiają jej elastyczne dostosowanie do praktycznie każdego środowiska i wykorzystanie w zależności od wymagań organizacji, w której realizowany jest projekt oraz do zakresu, ryzyka samego projektu,
 • szczegółowy przegląd wszystkich elementów metodyki tworzących spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem: Pryncypia, Tematy i Procesy.

Przedstawiane w czasie szkolenia zagadnienia wspierane są ćwiczeniami samodzielnymi i grupowymi, obejmującymi cztery zintegrowane elementy metodyki:

 • Pryncypia – Nakazy przewodnie i dobre praktyki określające, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Każde z siedmiu pryncypiów będzie szczegółowo przedstawione i omówione, także z punktu widzenia ich wzajemnych zależności i oddziaływania. Łączne ich stosowanie umożliwia świadome i minimalizujące ryzyko niepowodzenia zarządzanie projektem.
 • Tematy – Opisują aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów objaśnia, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2 dla różnych obszarów zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne. Tematy metodyki PRINCE2 tworzą spójny kontekst, poprzez który obserwowane są Procesy metodyki.
 • Procesy – Opisują krok po kroku działania podejmowane w całym cyklu życia projektu, od pomysłu na projekt, poprzez kontrolowany rozwój jego definicji poprzedzający realizację, do kontrolowanego zakończenia i ewaluacyjnego rozliczenia. Każdy proces dostarcza listy kontrolne zalecanych czynności, produkty zarządcze oraz związane z nimi obowiązki.
 • Środowisko projektu – Odniesienie się metodyki do kontekstu, w którym realizowany jest projekt jest kluczem dla elastycznego dostosowania sposobu zarządzania projektem do otoczenia biznesowego, jego wymagań biznesowych oraz ryzyka.

Poziom Professional

Adresaci szkolenia

Osoby, które:

 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów,
 • zajmują się w organizacji audytem projektów,
 • zarządzają projektami,
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.

 

Korzyści

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • definiowania projektu,
 • praktyki prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i kontroli.

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami. Nabędzie, między innymi, następujące cechy:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści.

 

Program szkolenia

Zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia, to:

 • całościowy przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia, jakim może być bezpośrednio organizacja lub program zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Programami MSP,
 • zasady metodyki, które umożliwiają jej elastyczne dostosowanie do praktycznie każdego środowiska i wykorzystanie w zależności od wymagań organizacji, w której realizowany jest projekt oraz do zakresu, ryzyka samego projektu,
 • szczegółowy przegląd wszystkich elementów metodyki tworzących spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem: Pryncypia, Tematy i Procesy.

Przedstawiane w czasie szkolenia zagadnienia wspierane są ćwiczeniami samodzielnymi i grupowymi, obejmującymi cztery zintegrowane elementy metodyki:

 • Pryncypia – Nakazy przewodnie i dobre praktyki określające, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Każde z siedmiu pryncypiów będzie szczegółowo przedstawione i omówione, także z punktu widzenia ich wzajemnych zależności i oddziaływania. Łączne ich stosowanie umożliwia świadome i minimalizujące ryzyko niepowodzenia zarządzanie projektem.
 • Tematy – Opisują aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów objaśnia, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2 dla różnych obszarów zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne. Tematy metodyki PRINCE2 tworzą spójny kontekst, poprzez który obserwowane są Procesy metodyki.
 • Procesy – Opisują krok po kroku działania podejmowane w całym cyklu życia projektu, od pomysłu na projekt, poprzez kontrolowany rozwój jego definicji poprzedzający realizację, do kontrolowanego zakończenia i ewaluacyjnego rozliczenia. Każdy proces dostarcza listy kontrolne zalecanych czynności, produkty zarządcze oraz związane z nimi obowiązki.
 • Środowisko projektu – Odniesienie się metodyki do kontekstu, w którym realizowany jest projekt jest kluczem dla elastycznego dostosowania sposobu zarządzania projektem do otoczenia biznesowego, jego wymagań biznesowych oraz ryzyka.

Szkolenie Zintegrowane (Foundation + Practitioner)

Adresaci szkolenia

Osoby, które:

 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów,
 • zajmują się w organizacji audytem projektów,
 • zarządzają projektami,
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.

 

Korzyści

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • definiowania projektu,
 • praktyki prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i kontroli.

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami. Nabędzie, między innymi, następujące cechy:

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści.

 

Program szkolenia

Zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia, to:

 • całościowy przegląd metodyki i umiejscowienie jej w kontekście otoczenia, jakim może być bezpośrednio organizacja lub program zarządzany zgodnie z metodyką Zarządzania Programami MSP,
 • zasady metodyki, które umożliwiają jej elastyczne dostosowanie do praktycznie każdego środowiska i wykorzystanie w zależności od wymagań organizacji, w której realizowany jest projekt oraz do zakresu, ryzyka samego projektu,
 • szczegółowy przegląd wszystkich elementów metodyki tworzących spójny system zarządzania unikatowym przedsięwzięciem: Pryncypia,
  Tematy i Procesy.

Przedstawiane w czasie szkolenia zagadnienia wspierane są ćwiczeniami samodzielnymi i grupowymi, obejmującymi cztery zintegrowane elementy metodyki:

 • Pryncypia – Nakazy przewodnie i dobre praktyki określające, czy projekt jest rzeczywiście zarządzany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Każde z siedmiu pryncypiów będzie szczegółowo przedstawione i omówione, także z punktu widzenia ich wzajemnych zależności i oddziaływania. Łączne ich stosowanie umożliwia świadome i minimalizujące ryzyko niepowodzenia zarządzanie projektem.
 • Tematy – Opisują aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów objaśnia, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2 dla różnych obszarów zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne. Tematy metodyki PRINCE2 tworzą spójny kontekst, poprzez który obserwowane są Procesy metodyki.
 • Procesy – Opisują krok po kroku działania podejmowane w całym cyklu życia projektu, od pomysłu na projekt, poprzez kontrolowany rozwój jego definicji poprzedzający realizację, do kontrolowanego zakończenia i ewaluacyjnego rozliczenia. Każdy proces dostarcza listy kontrolne zalecanych czynności, produkty zarządcze oraz związane z nimi obowiązki.
 • Środowisko projektu – Odniesienie się metodyki do kontekstu, w którym realizowany jest projekt jest kluczem dla elastycznego dostosowania sposobu zarządzania projektem do otoczenia biznesowego, jego wymagań biznesowych oraz ryzyka.

METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE2®