M_o_R® – Zarządzanie Ryzykiem

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (M_o_R)

Ryzyko jest kluczowym tematem dla każdego rodzaju działalności. Podejmując decyzje – Zarząd, menedżer, kierownik programu czy projektu -staje przed koniecznością mniej lub bardziej intuicyjnej oceny szans i zagrożeń. Dążąc do uzyskania jak najlepszych rezultatów, organizacje starają się uporządkować to intuicyjne podejście określając odpowiedni proces ujęty w ramy polityki zarządzania ryzykiem.

Metodyka M_o_R dostarcza uporządkowaną wiedzę o zasadach, podejściu i procesie zarządzania ryzykiem. Program szkolenia przedstawia strukturę podejmowania decyzji dotyczących ryzyka związanego z projektami i programami, pozwalającą zidentyfikować i ocenić główne ryzyko, a w konsekwencji podjąć działania, by je ograniczyć, ominąć lub wyeliminować. Metodyka ta pomaga w określeniu programu ramowego oraz polityki dotyczącej zarządzania ryzykiem.

POZIOM

Foundation

Foundation + Practitioner

CZAS TRWANIA

3 dni

4 dni

Uzyskiwany certyfikat

M_o_R® Foundation

M_o_R® Foundation
M_o_R® Practitioner

Max. liczba uczestników

15

15

Panel Egzaminacyjny

+

+

Lunch

+

+

Egzamin

+

+

Materiały szkoleniowe

+

+

Podręcznik

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową

DOSTĘPNE WARIANTY SZKOLEŃ

Poziom Foundation

Adresaci szkolenia

 • Kadra kierownicza firm i instytucji,
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem (specjaliści ds. ryzyka),
 • Kierownicy programów i projektów,
 • Kierownicy i personel biur wsparcia (np. PMO),
 • Wszystkie osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

 

Korzyści

Metodyka M_o_R identyfikuje właściwy proces zarządczy oraz towarzyszące mu reguły i techniki, sprawiając, że w organizacji zarządzanie ryzykiem jest:

 • widoczne jako świadome, zorganizowane działanie,
 • powtarzalne jako proces,
 • nastawione na wspomaganie podejmowania decyzji.

Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na poprawę osiągnięć w stosunku do założonych celów, głównie poprzez przyczynienie się do:

 • zmniejszenia liczby nagłych stresów i niemiłych niespodzianek,
 • lepszego wykorzystania zasobów,
 • redukcji marnotrawstwa,
 • ograniczenia defraudacji,
 • wysokiej jakości świadczonych usług,
 • redukcji czasu poświęcanego na „gaszenie pożarów”,
 • lepszego zarządzania utrzymaniem ruchu i rezerwami,
 • niższego kosztu kapitału,
 • wzrostu innowacyjności,
 • zwiększenia szans na przeprowadzenie założonych zmian,
 • lepszego wewnętrznego zaangażowania w robienie rzeczy właściwych i porządnie,
 • lepszego zaangażowania na zewnątrz w celu wypracowania efektywnych strategii rozwoju.

 

Program szkolenia

Podstawowe pojęcia M_o_R – Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem. Co to jest ryzyko? Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest ono takie ważne? Idea zarządzania ryzykiem – zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej. Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane? Powiązanie M_o_R z innymi standardami. Definicje podstawowych pojęć.

 • Pryncypia zarządzania ryzykiem – (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem) – Zgodność z celami. Dopasowanie do kontekstu. Zaangażowanie interesariuszy. Jasne reguły. Wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Ciągle doskonalenie. Wspierająca kultura. Wymierne efekty.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem – (dokumenty definiujące reguły gry) – Polityka zarządzania ryzykiem. Opis procesu zarządzania ryzykiem. Strategia zarządzania ryzykiem. Rejestr ryzyka. Rejestr zagadnień. Plan rozwoju zarządzania ryzykiem. Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem. Plany reakcji na ryzyko. Raporty dotyczące stanu ryzyka.
 • Proces zarządzania ryzykiem – Idea procesu. Podstawowe bariery w jego realizacji. Komunikacja. Identyfikacja kontekstu. Identyfikacja ryzyka. Ocena zagrożeń i okazji. Ocena skumulowanego wpływu. Planowanie działań adresujących ryzyko. Wdrożenie działań adresujących ryzyko.
 • Wdrożenie i przeglądy – Przyjęcie pryncypiów. Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem. Pomiar efektów. Pokonywanie powszechnych barier. Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian.
 • Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych – Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów. Perspektywa programów
  w kontekście pryncypiów. Perspektywa projektów w kontekście pryncypiów. Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów. Uzyskiwanie wartości dodanej. Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami. Role i odpowiedzialności.
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem – (zarys) – Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej. Zarządzanie incydentem i w kryzysie. Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie ryzykiem związanym ochroną. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją. Zarządzanie ryzykiem kontraktowym.

Poziom Practitioner

Adresaci szkolenia

 • Kadra kierownicza firm i instytucji,
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem (specjaliści ds. ryzyka),
 • Kierownicy programów i projektów,
 • Kierownicy i personel biur wsparcia (np. PMO),
 • Wszystkie osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

 

Korzyści

Metodyka M_o_R identyfikuje właściwy proces zarządczy oraz towarzyszące mu reguły i techniki, sprawiając, że w organizacji zarządzanie ryzykiem jest:

 • widoczne jako świadome, zorganizowane działanie,
 • powtarzalne jako proces,
 • nastawione na wspomaganie podejmowania decyzji.

Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na poprawę osiągnięć w stosunku do założonych celów, głównie poprzez przyczynienie się do:

 • zmniejszenia liczby nagłych stresów i niemiłych niespodzianek,
 • lepszego wykorzystania zasobów,
 • redukcji marnotrawstwa,
 • ograniczenia defraudacji,
 • wysokiej jakości świadczonych usług,
 • redukcji czasu poświęcanego na „gaszenie pożarów”,
 • lepszego zarządzania utrzymaniem ruchu i rezerwami,
 • niższego kosztu kapitału,
 • wzrostu innowacyjności,
 • zwiększenia szans na przeprowadzenie założonych zmian,
 • lepszego wewnętrznego zaangażowania w robienie rzeczy właściwych i porządnie,
 • lepszego zaangażowania na zewnątrz w celu wypracowania efektywnych strategii rozwoju.

 

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia M_o_R – Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem. Co to jest ryzyko? Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest ono takie ważne? Idea zarządzania ryzykiem – zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej. Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane? Powiązanie M_o_R z innymi standardami. Definicje podstawowych pojęć.
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem – (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem) – Zgodność z celami. Dopasowanie do kontekstu. Zaangażowanie interesariuszy. Jasne reguły. Wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Ciągle doskonalenie. Wspierająca kultura. Wymierne efekty.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem – (dokumenty definiujące reguły gry) – Polityka zarządzania ryzykiem. Opis procesu zarządzania ryzykiem. Strategia zarządzania ryzykiem. Rejestr ryzyka. Rejestr zagadnień. Plan rozwoju zarządzania ryzykiem. Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem. Plany reakcji na ryzyko. Raporty dotyczące stanu ryzyka.
 • Proces zarządzania ryzykiem – Idea procesu. Podstawowe bariery w jego realizacji. Komunikacja. Identyfikacja kontekstu. Identyfikacja ryzyka. Ocena zagrożeń i okazji. Ocena skumulowanego wpływu. Planowanie działań adresujących ryzyko. Wdrożenie działań adresujących ryzyko.
 • Wdrożenie i przeglądy – Przyjęcie pryncypiów. Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem. Pomiar efektów. Pokonywanie powszechnych barier. Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian.
 • Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych – Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów. Perspektywa programów
  w kontekście pryncypiów. Perspektywa projektów w kontekście pryncypiów. Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów. Uzyskiwanie wartości dodanej. Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami. Role i odpowiedzialności.
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem – (zarys) – Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej. Zarządzanie incydentem i w kryzysie. Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie ryzykiem związanym ochroną. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją. Zarządzanie ryzykiem kontraktowym.