MoP® – Zarządzanie Portfelami

ZARZĄDZANIE PORTFELEM (MoP)

Standard przeznaczony dla wszystkich praktyków wyższego i średniego szczebla zarządzania. Opisuje zarządzanie portfelowe zarówno w kontekście strategicznym, jak i operacyjnym. W praktyczny sposób pokazuje jak znajdować priorytety dla inwestycji w zmiany poprzez realizację programów, projektów i innych działań.

POZIOM

Foundation

CZAS TRWANIA

3 dni

Uzyskiwany certyfikat

MoP® Foundation

Max. liczba uczestników

15

Panel Egzaminacyjny

+

Lunch

+

Egzamin

+

Materiały szkoleniowe

+

Podręcznik

Istnieje możliwość zakupu w biurze CRM S.A. lub poprzez stronę internetową

DOSTĘPNE WARIANTY SZKOLEŃ

Poziom Foundation

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki MoP® na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest
w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat MoP® Foundation.

MoP® to międzynarodowy program certyfikacji menedżerów zajmujących się definiowaniem i realizowaniem portfela przedsięwzięć (projektów, programów, działań nieprojektowych). Jest to obecnie najbardziej na świecie dojrzały system zarządzania inwestycjami w zmiany przy zachowaniu proporcji gwarantujących akceptowalny poziom bezpieczeństwa pomiędzy realizacją przedsięwzięć, a codziennym biznesem. Szkolenie omawia 12 dobrych praktyk w dwóch cyklach zarządzania portfelem – w cyklu jego definiowania oraz w cyklu jego realizacji. Jedną z wielu zalet tego szkolenia są jego praktyczne aspekty w sensie adaptacji do skutecznego wdrożenia. Uczestnicy otrzymują nie tylko szereg praktycznych przykładów, lecz również uczą się stosować kilkunastu technik i narzędzi wspierających właściwą definicję i realizację portfela. 

Szkolenie dotyka zarówno wielu aspektów zarządzania projektami, programami, ryzykiem i zmianą, koniecznych do właściwego budowania i realizacji portfela, jak i ważnych aspektów dojrzałości projektowej, programowej i portfelowej, koniecznych do oceny możliwości wdrożeniowych. 


ADRESACI

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem portfelem  przedsięwzięć, w szczególności do:

 • najwyższej i średniej kadry kierowniczej,
 • kierowników projektów i programów,
 • właścicieli procesów inwestycyjnych,
 • wszystkich menedżerów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć i chcących poznać praktykę zarządzania portfelowego,
 • członków zespołów biur wsparcia dla projektów, programów i portfeli,
 • analityków biznesowych oraz osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i realizację uzasadnień biznesowych,
 • wersja jednodniowa – wyłącznie dla Zarządów i Rad Nadzorczych.

KORZYŚCI

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie umiejętności w zakresie:

 • praktycznych sposobów definiowania i realizacji portfela,
 • związków portfela ze strategią oraz realizacją inicjatyw strategicznych,
 • budowania portfela projektów i programów,
 • praktyk, narzędzi i technik definiowania i realizacji portfela,
 • elementów zarządzania projektami, programami, ryzykiem, wartością oraz zmianą.

Korzyści dla organizacji:

Dzięki udziałowi kadry kierowniczej oraz członków zespołów projektowych i programowych organizacja będzie posiadać ludzi, którzy będą potrafić:

 • skutecznie wspierać najwyższe kierownictwo (Komitety Inwestycyjne i Realizacyjne) w pełnym zakresie definiowania i realizacji portfela,
 • świadomie analizować portfel i wybierać właściwe do realizacji projekty i programy oraz uzasadniać swoje wybory,
 • właściwie realizować wszystkie przedsięwzięcia zdefiniowane do realizacji,
 • wykorzystać wiedzę, jak może usprawnić swoje systemy zarządzania przedsięwzięciami oraz jak skutecznie wdrażać takie usprawnienia,
 • świadomie wstępnie oceniać dojrzałość organizacji niezbędną do realizacji przedsięwzięć o określonym poziomie ryzyka, wagi dla jej strategicznego rozwoju oraz stopniu skomplikowania.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych opartych o kompleksowy scenariusz budowy i realizacji portfela. Na końcu uczestnicy otrzymują komplet dokumentacji portfelowej vis a vis scenariusza na którym pracowali.

 • podstawy zarządzania portfelem
 • konteksty zarządzania portfelem
 • podejścia do wdrożenia
 • role i obowiązki
 • kontekst strategiczny i organizacyjny
  • cykl definiowania portfela
  • rozumienie
  • kategoryzowanie
  • nadawanie priorytetów
  • równoważenie
  • planowanie
 • cykl realizacji portfela
  • kontrola zarządcza
  • zarządzanie korzyściami
  • zarządzanie finansami
  • zarządzanie ryzykiem
  • angażowanie interesariuszy
  • ład organizacyjny
  • zarządzanie zasobami
 • praktyczne klucze do sukcesu
 • praktyka budowy organizacji portfelowej
 • praktyka budowy ładu dla rozpoczęcia realizacji portfela