Doradztwo

Doradztwo

Bazując na swoich doświadczeniach, w 2007 roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i oprócz szkoleń zaoferowaliśmy im również wdrożenia i doradztwo.
Chcąc zapewnić najwyższy możliwy standard świadczenia usług, podjęliśmy starania i zyskaliśmy status pierwszej i jak dotąd jedynej w Polsce Akredytowanej Organizacji Doradczej (ACO, Accredited Consulting Organisation) w zakresie certyfikacji i wdrożeń metodyk należących do Cabinet Office.

Obszary ekspertyzy

BADANIE DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PORTFELEM, PROGRAMAMI I PROJEKTAMI, Z WYKORZYSTANIEM MODELU P3M3®

P3M3® pomaga organizacjom radzić sobie z najważniejszymi aspektami zarządzania portfelem, programami i projektami. Zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedniej jakości i pomyślnych wyników, ogranicza natomiast prawdopodobieństwo negatywnych skutków ryzyka.

P3M3 wykorzystać można w celu zrozumienia kluczowych praktyk wchodzących w skład efektywnych procesów zarządzania portfelem, programami i projektami, określenia kluczowych praktyk wymagających utrwalenia w organizacji, celem osiągnięcia kolejnego poziomu dojrzałości oraz zrozumienia i udoskonalenia zdolności do zarządzania programami i projektami w sposób bardziej efektywny w przyszłości. W ramach portfeli, programów i projektów, P3M3 daje też okazję do oceny 7 niezbędnych elementów, znanych pod nazwą „perspektyw procesu”.

Dowiedz się jak wykorzystać Model P3M3 na korzyść Twojej organizacji

TOGAF – ARCHITEKTURA KORPORACYJNA

 

Ramy TOGAF dostarczają zarówno metodę budowania, jak i meta model kształtujący opis architektury korporacji – jej systemu, struktury, wzajemnych relacji oraz pryncypiów i wytycznych – we wszystkich czterech domenach: biznesie, danych, aplikacjach i technologii, zapewniając kompleksowe podejście do planowania, analizy wymagań interesariuszy, projektowania, implementacji oraz zarządzania zmianą
w architekturze przedsiębiorstwa.

METODYKA SYNDROMICZNA EXPLORER

MSE® jest narzędziem do diagnozowania krytycznych uwarunkowań środowiska realizacji Portfela, Programów
i Projektów. Diagnoza dotyczy zjawisk i problemów usytuowanych w obszarach: decyzyjności, komunikacji, relacji międzyludzkich czy kapitału ludzkiego – pomijanych zazwyczaj w tradycyjnych kontrolach. Analiza negatywnych konsekwencji zidentyfikowanych syndromów pozwala określić poziom realnego zagrożenia dla strategicznych celów organizacji oraz ustalić ich krytyczne uwarunkowania w badanych dziedzinach.

DORADZTWO FINANSOWE

Doradztwo i wsparcie w zakresie emisji obligacji komunalnych i korporacyjnych, commercial papers, konwersji i rolowania zadłużenia, sekurytyzacji, a także innych rozwiązań w zakresie inżynierii finansowej. Wsparcie wyboru metody budżetowania skorelowane ze specyfiką zarządzania i finansowania projektów, programów i przedsiębiorstw, które pozwolą właściwie zarządzać zmianami również w zakresie rozwiązań finansowych w przedsiębiorstwach i instytucjach.

APMG CHANGE TRACKER

APMG Change Tracker jest narzędziem do praktycznego zarządzania zmianą, stworzonym w celu analizy danych, krytycznych z punktu widzenia skuteczności zarządzania zmianą. Umożliwia przeprowadzenie analizy kondycji zespołów realizujących projekty wprowadzające zmiany, gwarantuje wczesne wykrycie problemów mogących się pojawić w zespołach, powodujących spadek ich motywacji,   a przez to spadek efektywności. Pozwala też wskazać przyczyny problemów oraz przedstawić rekomendacje dotyczące dalszych działań przywódczych.