Regulamin rejestracji

[vc_row oi_ellements_style=”Without Paddings” css=”.vc_custom_1443361583600{padding-top: 100px !important;padding-right: 60px !important;padding-bottom: 100px !important;padding-left: 60px !important;background-image: url(http://crm.com.pl/wp-content/uploads/2015/03/41.jpg?id=2444) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_column_text css_animation=”left-to-right”]

Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row oi_ellements_style=”Without Paddings” css=”.vc_custom_1443275923543{padding-top: 60px !important;padding-right: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;padding-left: 60px !important;background-color: #ffffff !important;}” el_class=”full_row padding_row”][vc_column css=”.vc_custom_1443273030673{padding: 0px !important;}”][vc_column_text css_animation=”bottom-to-top”]Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji i realizacji szkoleń przez 

Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. z siedzibą   ul. Flory 3/1; 00-586 ; NIP 522-235-98-56

i

Synergit Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą al. Krakowska 271; 02-133 Warszawa ; NIP 522-30-82-782

– działających łącznie w ramach konsorcjum określanych dalej mianem „Konsorcjum”

 

Podmiotem reprezentującym Konsorcjum jest Synergit Sp. z o.o. Sp.K. jako Lider Konsorcjum,  w którego imieniu działają pracownicy członków Konsorcjum na podstawie pełnomocnictwa. Należności Konsorcjum są fakturowane przez Lidera Konsorcjum i płatne na rzecz Lidera Konsorcjum ze skutkiem dla obydwu członków Konsorcjum.

 

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie zgłoszeń (formularzy zgłoszeniowych) składanych przez uczestnika szkolenia („Uczestnik”) jeżeli Uczestnik składa formularz we własnym imieniu lub podmioty delegujące Uczestników na szkolenie lub egzamin („Pracodawcy”) jeżeli Pracodawcy delegują Uczestników będących ich pracownikami lub osobami wykonującymi dla Pracodawcy usługi na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę.

Formularz zgłoszeniowy składa się w formie skanu na adres e-mail: s.przepiorka@crm.com.pl wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osoby składającej formularz do reprezentacji Pracodawcy. Zawarcie umowy pomiędzy Konsorcjum a Pracodawcą lub Uczestnikiem wymaga wyraźnego zaakceptowania Formularza przez Konsorcjum. W sprawach uzgodnienia warunków szkolenia należy kontaktować się z Konsorcjum na wyżej podany adres e-mail lub na numer telefonu .+48 507 103 414.  Zatwierdzenie formularza następuję na kopii Formularza, która zostanie przesłana składającemu Formularz.

Podpisanie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w powyższy sposób oznacza, że wysyłający formularz jako Uczestnik lub przedstawiciel Pracodawcy akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz warunków wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy zawiera:

 • dane identyfikujące usługę (przedmiot, datę i miejsce realizacji usługi),
 • dane osobowe Uczestnika,
 • dane zamawiającego usługę tj odpowiednio Uczestnika lub Pracodawcy,

a także oświadczenia o:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub prawie do przetwarzania podawanych danych osobowych Uczestnika,
 • zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji warunków w nim zawartych,
 • wyrażaniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Płatności

Jeżeli w zatwierdzonym przez Konsorcjum formularzu nie postanowiono inaczej wówczas  opłatę za usługę należy wnieść najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi określonym w przyjętym Formularzu przelewem na konto .

Synergit Sp. z o.o. Sp.k.
Konto ING Bank Śląski S.A.
60 1050 1025 1000 0090 3116 2960

Lider Konsorcjum wystawia fakturę lub paragon (zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi) niezwłocznie po wpływie środków.

 

Wygaśnięcie i odstąpienie od umowy

Jeżeli w zatwierdzonym Formularzu nie postanowiono inaczej niedokonanie pełnej wpłaty we wskazanym wyżej terminie powoduje wygaśnięcie umowy na realizację usługi oraz skreślenie Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu lub egzaminie. W takiej sytuacji wniesiona opłata podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów przelewu.

 

Pracodawca może odstąpić od umowy do wskazanego w Formularzu dnia rozpoczęcia usługi. Jeżeli odstąpienie następuje wcześniej niż na 7 dni kalendarzowych przez uzgodnionym dniem rozpoczęcia świadczenia usługi wówczas wniesiona opłata podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów przelewu.  Jeżeli odstąpienie następuje później niż na 7 dni przed uzgodnionym dniem rozpoczęcia usługi wówczas wpłacone  Konsorcjum wynagrodzenie nie podlega zwrotowi z uwagi na treść art. 639 k.c.

W przypadku nieobecności na szkoleniu lub egzaminie części zgłoszonych Uczestników Konsorcjum przystąpi do realizacji usługi a wynagrodzenie Konsorcjum nie ulegnie zmianie. W przypadku nieobecności wszystkich Uczestników Konsorcjum nie wykona  usługi oraz zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Uczestnik będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od daty jej zawarcia tj daty w której otrzymał od Konsorcjum zatwierdzenie Formularza. Uczestnik może wykonać prawo odstąpienia poprzez skierowania do Konsorcjum oświadczenia o odstąpieniu od umowy uzyskanego od Konsorcjum wraz z Formularzem.

Odwołanie szkolenia i egzaminu

Konsorcjum  ma prawo do odwołania szkolenia lub egzaminu w sytuacji, gdy liczba Uczestników zgłoszonych nie przekracza 5 osób lub gdy z przyczyn losowych dotyczących personelu Konsorcjum usługa nie może być zrealizowana. Konsorcjum ma prawo do odwołania szkolenia lub egzaminu także w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą.
O sytuacji wskazanej wyżej niemożności zrealizowania usług  Konsorcjum poinformuje odpowiednio Uczestnika i Pracodawcę nie później niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy siły wyższej.
W przypadku odwołania szkolenia lub egzaminu odpowiednio Uczestnikowi lub Pracodawcy przysługuje zwrot uiszczonego Konsorcjum wynagrodzenia. Cena szkolenia wskazana w formularzu zgłoszeniowym obejmuje:

 • zapewnienie sal szkoleniowych oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji szkolenia,
 • przeprowadzenie szkolenia,
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych,
 • zapewnienie wyżywienia (ciepły posiłek + przerwy kawowe),
 • przeprowadzenie egzaminu (w przypadku, gdy egzamin certyfikujący stanowi integralną część szkolenia),
 • wydanie zaświadczenia ukończenia szkolenia lub dostarczenie certyfikatu wydanego przez instytucję certyfikującą.

Cena egzaminu wskazana w formularzu zgłoszeniowym obejmuje:

 • zapewnienie sal szkoleniowych oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • dostarczenie e-certyfikatu wydanego przez instytucję certyfikującą.

Uczestnik szkolenia ma prawo do:

 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • sprawiedliwej i obiektywnej oceny,
 • informacji o ustalonych sposobach kontroli wiedzy Uczestnika przez
 • pomocy w nauce (w drodze konsultacji w trakcie prowadzonego szkolenia),
 • poszanowania godności osobistej,
 • rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Obowiązki Uczestnika:

 • uczestnictwo w minimum 75% czasu szkolenia,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • uczestniczenie w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych w trakcie szkolenia,
 • poświadczania obecności na szkoleniu przez podpisanie listy obecności w każdym dniu szkolenia,
 • zachowania zasad współżycia społecznego i poszanowania mienia organizatora szkolenia oraz jego podwykonawców.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]