Regulamin rekrutacji i realizacji szkoleń

Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji i realizacji szkoleń przez firmę Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. i jej jednostki organizacyjne.

Organizatorem szkoleń jest firma Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (CRM S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/1 (00-586 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta tołecznego Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000142150, NIP 522-23-59-856, REGON 013053800, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 1.267.550,00 zł.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły na podstawie zgłoszeń (formularzy zgłoszeniowych) składanych przez Uczestników lub podmioty delegujące Uczestników na szkolenie lub egzamin:

 • w formie skanu na adres e-mailowe: s.przepiorka@crm.com.pl;
 • pod numerem telefonu +48 507 103 414;
 • osobiście – w dni powszednie w siedzibie CRM S.A. w godzinach od 09.00 do 17.00;
 • za pośrednictwem poczty na adres ul. Flory 3/1, 00-586 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, wydrukować, opatrzyć datą, podpisać i przesłać do CRM S.A. w sposób wskazany w ust. 3.

Podpisanie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w sposób wskazany w ust. 3 oznacza, że:

 • wysyłający formularz akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz warunków wskazanych w formularzu zgłoszeniowym;
 •  między wysyłającym formularz a CRM S.A. została zawarta umowa na świadczenie usługi wskazanej w formularzu.

Formularz zgłoszeniowy zawiera:

 • dane identyfikujące usługę (przedmiot, datę i miejsce realizacji usługi),
 • dane osobowe Uczestnika,
 • dane płatnika,

a także oświadczenia o:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub prawie do przetwarzania podawanych danych osobowych Uczestnika,
 • zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji warunków w nim zawartych,
 • wyrażaniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Zgłoszenia nieuzupełnione, niepodpisane lub niepełne pozostają bez rozpatrzenia.

Zgłoszenie należy dostarczyć CRM S.A. w sposób wskazany w ust. 2 najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia usługi.

Osoby fizyczne wnoszą opłatę za usługę najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi przelewem na konto CRM S.A. prowadzone przez bank PKO Bank Polski S.A. numer: 68 1020 1042 0000 8102 0129 9692. Płatnicy instytucjonalni dokonują płatności za usługę na podstawie faktury VAT wystawianej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Niedokonanie wpłaty w terminie wskazanym w ust. 10 przez Płatnika (osobę fizyczną) powoduje odstąpienie przez CRM S.A. od umowy z Płatnikiem ze skutkiem natychmiastowym oraz skreślenie Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu lub egzaminie.

Jeżeli Płatnik zrezygnuje z udziału w szkoleniu lub egzaminie w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji usługi, a jednocześnie dokonał opłaty za szkolenie lub egzamin CRM S.A. zaproponuje Płatnikowi udział w szkoleniu lub egzaminie w innym terminie. Brak zgody Płatnika na proponowaną zmianę oznacza odstąpienie od umowy przez Płatnika ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji wniesiona opłata podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów przelewu.

Rezygnacja przez Płatnika z udziału w szkoleniu lub egzaminie w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia realizacji usługi w sytuacji, gdy Płatnik dokonał opłaty za szkolenie lub egzamin, lub nieprzystąpienie do szkolenia oznacza odstąpienie od umowy przez Płatnika ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji CRM S.A. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Istnieje możliwość przeniesienia zgłoszenia.

Szkolenia realizowane są w grupach liczących od 5 do 15 osób – uczestników szkolenia.
CRM S.A. ma prawo do odwołania szkolenia lub egzaminu w sytuacji, gdy liczba Uczestników zgłoszonych nie przekracza 5 osób lub gdy z przyczyn losowych leżących po stronie CRM S.A. usługa nie może być zrealizowana. CRM S.A. ma prawo do odwołania szkolenia lub egzaminu także w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą.
O sytuacji wskazanej w ust. 14 Płatnik zostanie poinformowany nie później niż 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia usługi. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy siły wyższej.
W sytuacji wskazanej w pkt. 15 CRM S.A. zaproponuje Płatnikowi udział w szkoleniu lub egzaminie w innym terminie. Brak zgody Płatnika na proponowaną zmianę oznacza rozwiązanie umowy za zgodą jej Stron. W takiej sytuacji opłata za szkolenie lub egzamin zostanie zwrócona Płatnikowi w całości.

Cena szkolenia wskazana w formularzu zgłoszeniowym obejmuje:

 • zapewnienie sal szkoleniowych oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji szkolenia,
 • przeprowadzenie szkolenia,
 • zapewnienie materiałów szkoleniowych,
 • zapewnienie wyżywienia (ciepły posiłek + przerwy kawowe),
 • przeprowadzenie egzaminu (w przypadku, gdy egzamin certyfikujący stanowi integralną część szkolenia),
 • wydanie zaświadczenia ukończenia szkolenia lub dostarczenie certyfikatu wydanego przez instytucję certyfikującą.

Cena egzaminu wskazana w formularzu zgłoszeniowym obejmuje:

 • zapewnienie sal szkoleniowych oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • dostarczenie certyfikatu wydanego przez instytucję certyfikującą.

Uczestnik szkolenia ma prawo do:

 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • sprawiedliwej i obiektywnej oceny,
 • informacji o ustalonych sposobach kontroli wiedzy Uczestnika przez CRM S.A.,
 • pomocy w nauce (w drodze konsultacji w trakcie prowadzonego szkolenia),
 • poszanowania godności osobistej,
 • rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnik zobowiązuje się do:

 • uczestnictwa w minimum 75% czasu szkolenia,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych w trakcie szkolenia,
 • poświadczania obecności na szkoleniu przez podpisanie listy obecności w każdym dniu szkolenia,
 • zachowania zasad współżycia społecznego i poszanowania mienia organizatora szkolenia oraz jego podwykonawców.